ЕТ "Информа - Йордан Попхристов"
Начало  Водещи технологии -ПроПродукти от М  Микроинвест  MarketWebBuilder  Обмен  Защо някои успяват .... издател "РЕ
  Начало / Обмен / Мисли / Словото на Учителя Дънов /  Есенциални текстове
 
 

   7 януари 2007

Най-нещастният и най-щастливият ден свързват верижката на живота... При това трябва да знаете, че като намерите най-щастливия ден в годината, до него седи най-нещастният. Тия щастливи и нещастни дни са относителни. Ако вашето съзнание е будно в най-щастливия ден на годината, ще намерите най-добрите условия, които са заложени от минали ваши съществувания и сега се реализират. В най-нещастния ден тия разумни същества са заложили най-лошите условия на миналите ваши съществувания. Едните ще изправяте, другите ще използвате. Умният човек, като има най-щастливия ден в годината, от него ще поправи погрешките на нещастния. Туй, което спечели в щастливия ден - с него ще плати дълговете на нещастния ден. Който не е умен, като дойде щастливият ден Х, той ще каже: „Намерих една тайна, забогатях.“ Ще започне да яде и пие. Той няма да плати дълговете си, а ще затъне още повече. Тогава втория път неговият нещастен ден ще се увеличи. 

 

 

8 януари 2007

Днес всички хора се оплакват от противоречия. Една от причините за противоречията са специфичните идеи. Ето защо задачата на новото възпитание се свежда към премахване на специфичните идеи, а като основа за живота да се поставят общите идеи. Щом специфичните идеи създават противоречия, те трябва да се премахнат. Премахването им е в зависимост от премахването на условията, които ги създават. 

 

 

 

14 януари 2007

Какво представя красотата в живота? Красотата символизира общите идеи, които са вечни. Грозотата пък символизира специфичните идеи, които лесно се раждат и умират. 

 

28  януари 2007

Ние можем да опишем това Същество, Което различни философи са описвали по един или друг начин, но ако не сме свързани с Него, никакви описания не

могат да ни ползват. Едни от учените и философите са Го описвали като много строг, като Същество, Което всичко покосява и не се грижи за хората - за нищо не се грижи. Други пък са Го описвали като толкова тщеславен, че ако не Му принасяли жертвоприношения, Той щял да се гневи и да разруши всичко. Да се мисли така за Бога, това се оправдава само с факта, че едно време хората са били деца. Но днес, когато са израсли, когато имат други възгледи за живота, как могат да уповават на такова Същество? Те трябва да изменят своите стари възгледи за Бога.


 

Има една жива, разумна сила, която сплотява и свързва всички хора и всички Същества. Наричаме я Любов. Тя е закон на цялото органическо царство. Нейният път досега е представян за най-мъчен и непостижим. Обаче той е най-лесният Път, когато бъде разбран. По-лесен Път от него няма.  Бог иска да Го познаваме, за да участваме в Любовта Му. Любовта превръща всичко в добро. Тя е Силата, която организира света и човека. Любовта трябва да идва от Живота, който е вътре в човека, а не от външни стимули. Това се нарича Любов без външни стимули.  

"Приложение на Любовта", в "Пробуждане на човешката душа", София, 1994

 

Ще ви дам един метод за работа. Имаш един брат, един приятел; запитай се: Готов ли съм за този свой брат да дам половината от своето богатство; мога ли да го оставя да разполага с всичко, което имам? Правете най- напред маневри в себе си, за да се проверявате, а след пет или десет години дайте едно сражение. Някои от вас могат още първата година да дадат едно сражение, а някои - след десет години. И тогава ще опитате Любовта като чувство. При тези проявления на Любовта ще разберете всичко, което Бог дава, ще разберете неща, които не е позволено да се казват.

"Любовта", беседа от 27 февруари 1921 г., "Трите основи на живота"

 

Има три въведения в Живота: яденето, музиката и молитвата. Яденето е въведение в подсъзнателния и съзнателния живот. Яденето, това е първото въведение на Природата, най-необходимото дело. А най-приятното нещо в самосъзнателния живот е музиката, пеенето. Музиката е въведение в умствения живот. А молитвата е въведение в Божествения, в свръхсъзнателния живот. Следователно най-необходимо е яденето, най-приятна е музиката, а най-велика е молитвата - тя ни свързва с Бога, с туй Вечното в нас, което ни дава смисъл. Някой ще каже: "Защо трябва да се молим?" - Ще четеш това въведение, за да разбереш вътрешния смисъл на свръхсъзнателния живот

"Молитвата", в "Пробуждане на човешката душа", София, 1994

 

Христос е най-силното проявление на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина. Затова ви казвам: вложете в сърцата си Любовта - Любов чрез Мъдрост, да знаеш защо обичаш човека. Любовта подразбира да знаеш защо обичаш човека. Аз ви казвам: аз обичам човека, защото Бог живее в него. Защо трябва да обичаме? - Като обичаме, ние търсим Бога. И когато казваме, че трябва да любим, с това подразбираме, че търсим Бога, защото Бог е Любов. И ние ще любим, за да станем като Бога. Ние трябва да любим, за да намерим Бога, защото Бог е Любов. Като любим, ние възприемаме Бога в себе си и Го опитваме. А щом Го възприемем, тогава опитваме Неговата Мъдрост.

"Приложение на Любовта", в "Пробуждане на човешката душа", София, 1994

 

Всеки от вас трябва да работи искрено върху себе си и като работи, да счита, че работи за всички и че всички работят за него. Това е Божествен закон, който трябва да работи и във вас. Окултната наука го нарича "висше Аз", но по-право е да се каже "Божествена душа". В нея са вложени всички условие за развитие. А когато е образувана връзката, която съществува между всички създания, всички способности и чувства растат. Трябва да почувствате присъствието на висшето Аз, на Божествената душа у вас, да почувствате готовност поне веднъж в седмицата или в годината да се пожертвате за всички. И Христос казва: "Който изгуби живота си за благото на другите, той ще намери своя живот". Това е точният превод на думите Христови и в тях се крие същността.  В състоянието, в което вие понастоящем се намирате, тази вътрешна връзка още не е образувана и следствие на това вашата низша душа, низшето "аз", вашият манас, както го наричат теософите, се стреми към противоположни движения. Тази душа върши това, не защото има някаква омраза към човека, но стремежите й са различни. Трябва да се борите с тази ваша низша душа, защото в нея са вложени всички отрицателни неща.

 "Пробуждане на човешката душа", в "Пробуждане на човешката душа", София, 1994

 

Един метод за развитие на Любовта е следният: във всеки човек, когото срещнете, намерете добрите неща, които Бог е вложил в него. Първото нещо, което изисква Любовта, е, когато срещнете някого, да намерите поне една възвишена черта в неговия характер, за която да го обикнете. Мислете добро за другите. Човек като мисли добро за другите, мисли добро и за себе си. Ехото на всяка ваша мисъл ще се върне при вас. Ако държите в ума си лошите черти на някого, те ще оставят отпечатък във вашия мозък и вие ще заприличате на този човек. Ако мислите добро за човека, и то се отпечатва във вашия ум. Най-първо бъдете свободни от всякакви подозрения, съмнения, лицемерия и фалш.

"Приложение на Любовта", в "Пробуждане на човешката душа", София, 1994

 
web design by MARKET ® WebBuilder
 
Последно обновяване на:  08  Юли  2016 ( петък )